Visió

Gestora “friendly” Business Angels dedicada a fer rendibles les inversions dels nostres socis.

Missió

Realitzar les inversions adequades, aportant valor en la gestió de les participades, amb l’objectiu de generar plusvàlues pels nostres inversors.

ANTECEDENTS

AYCE CapitalAyce Consulting compta amb una antiguitat de vint anys en el món de l’assessorament empresarial i actualment té una cartera de més de 200 empreses.

Dues de les seves àrees d’actuació són l’assessorament a la seva cartera de clients en la gestió de patrimonis i inversions i el suport en la gestió financera de l’Empresa.

Ayce Consulting va detectar una inquietud per part dels seus clients, els quals, davant la negativa evolució dels mercats financers en els últims anys, ens transmetien el seu interès en deixar d’invertir en els productes financers habituals i sondejar noves àrees d’actuació.

Per altra banda, en el moment actual, en el que el crèdit per part de les entitats bancàries no flueix com anteriorment i en el que joves o professionals amb experiència no poden incorporar-se al mercat laboral o accedir a un lloc de treball acord amb el seu perfil, aquests estan optant per la creació de noves empreses.

El fet d’invertir en nous projectes té un valor afegit molt important per a nosaltres i aquest ha estat el motiu pel qual ha tingut tan bona rebuda entre les persones a qui els hem presentat el nostre projecte: l’inversor tracta directament amb l’emprenedor i pot ser partícip del projecte, aportant una experiència que pot ser de gran utilitat per l’emprenedor i enriquidora per l’inversor (Business Angels).

És en aquesta situació on des d’AYCE CONSULTING, hem detectat la simbiosi perfecta entre l’emprenedor i l’empresari. Això ens obra un marc immillorable per a nosaltres, com a catalitzadors entre ambdues parts, que es necessiten i que, per diverses circumstàncies, no sempre es creuen.

En aquest últim any hem posat en marxa la nostra activitat en aquest sentit, tenint contacte amb emprenedors i inversors i havent materialitzat a dia d’avui dues inversions per un import superior a 150M€.

NATURALESA I CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTITAT

L’entitat Ayce Consulting, S.L es va constituir l’any 1992 com a despatx d’assessoria empresarial, amb una clara vocació de servei a les empreses.

Des d’aleshores i fins l’actualitat, ens hem dotat dels recursos materials informàtics i de l’equip humà necessaris per fer que els nostres clients disposin del millor assessorament i gestió de la seva empresa. Els nostres professionals estan especialitzats en els àmbits que aglutina el nostre portafoli de serveis.

A AYCE entenem el nostre client: el nostre servei es basa en la dilatada experiència dels consultors i en un profund coneixement del seu negoci i del món en el què es mou.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’actuació d’AYCE CAPITAL és a nivell nacional i analitzem projectes de tota Espanya: la nostra localització és Barcelona.

Destacar que en aquest primer any d’activitat hem invertit en dos projectes, el primer d’ells junt amb tres inversors catalans en una empresa del sector tecnològic de Sevilla, i l’altre amb una societat del sector aeronàutic a Melilla, junt amb un únic inversor coneixedor del sector.